Diensten

Ideevorming / Initiatief:

Uw idee wordt onze zorg.

Zowel voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie kruipen wij in uw huid om uw plannen gestalte te kunnen geven. Wij gaan hierbij uit van uw persoonlijke wensen en willen u en uw omgeving graag goed leren kennen. Pas als onze persoonlijke benadering aanslaat vertalen wij uw idee in een programma van eisen.

 

Het programma van eisen. (PvE)

Hierin vertalen wij uw idee op een zodanige wijze dat een hierop te baseren ontwerp aansluit op uw idee en budget.

 

Ontwerp; Nadere uitwerking initiatief:

 

Op basis van het PvE wordt een eerste ontwerp voor u samengesteld waarbij de volgende zaken aan de orde komen.

 • Huisvestingsonderzoek, benodigde m2 voor gebruik en toegankelijkheid
 • Haalbaarheidsonderzoek, op basis van regelgeving, bestemmingsplannen, woonwensen, bouwkosten en mogelijkheden.
 • PvE (controle programma van eisen)
 • Nutsvoorzieningen, beschikbaarheid en behoefte
 • Stichtingskosten versus budget
 • Planontwikkeling, ontwerp op basis PvE, budget
 • Vergunningen, inventarisatie van benodigde vergunningen voor realisatie

 

Definitief ontwerp; Planuitwerking:

 

Op basis van het goedgekeurde ontwerp wordt definitief ontwerp gerealiseerd waarbij de volgende zaken aan de orde komen.

 • Definitief ontwerp, controle op basis van PvE en aanvullende eisen voorgekomen uit de onderzoek in de ontwerpfase
 • Controle op compleetheid van het definitieve ontwerp. Zijn de plannen integraal samengevoegd en gecontroleerd op de architectonische, constructieve, milieukundige en installatietechnische uitgangspunten beschreven in de bestekken
 • Vergunningaanvraag, zorg dragen voor de te verstrekken vergunningen bij diverse instanties en controle van de verstrekte vergunningen op mogelijke afwijkingen op ontwerp
 • Nutsvoorzieningen, zorg dragen voor de aanvraag en realisatie van de benodigde nutsvoorzieningen
 • Contractmanagement, zorg dragen voor de juiste contractvorm en -documenten naar de diverse partijen
 • Aanbesteden of werken met ketenpartners, beide op basis van de juiste contractdocumenten en -vorm
 • Aanvraag en controle van offertes op marktconformiteit, compleetheid en het afstemmen van de verschillende disciplines voor inkoop
 • Inkoop van de op elkaar afgestemde disciplines op basis van de juiste contractvorm en specificaties
 • Het zorg dragen voor een correcte betalingsregeling op basis van een procenten verdeelstaat afgestemd op de uit te voeren werkzaamheden per discipline.

 

 

Realisatie:

De vergunning is ontvangen en de partijen zijn geselecteerd en gecontracteerd. De bouw kan van start waarvoor wij de volgende zaken voor u coördineren.

 • Controle van de af te sluiten verzekering van het bouwproject
 • Controle van de op het werk aanwezige contractgegevens inclusief planning
 • Het organiseren van bouwvergaderingen inclusief verslaglegging
 • Het organiseren van werkbesprekingen inclusief verslaglegging
 • Het controleren van de geleverde kwaliteit en het laten corrigeren wanneer nodig
 • De controle op het nakomen van de contractverplichtingen
 • Het controleren en wanneer nodig bij laten sturen op de planningsafspraken
 • Het zorgen dragen voor de juiste organisatie en informatie verstrekking van en tussen de verschillende partijen
 • Controle en fiattering van ingediende termijnen
 • Controle en fiattering van ingediende meer- en minderwerken
 • Het zorgen voor goed lopend bouwproces van begin tot eind binnen de gestelde kaders volgens het GOKIT principe.
 • Het samenstellen en archiveren van een compleet bouwdossier

 

Oplevering, garantie, nazorg:

 • Het zorgdragen voor een juridisch correct proces-verbaal van oplevering
 • Controle op en afhandeling van termijn en hoedanigheid van op te lossen opleveringsgebreken
 • Het zorgdragen voor de ontvangst van revisiestukken, garantiebewijzen en keuringsrapporten voor completering van het bouwdossier
 • Het in overleg met de opdrachtgever afsluiten van onderhoudscontracten
 • Het verzorgen van de financiële eindafrekening met betrokken partijen

 

Ingebruikname: (nieuwbouw en bestaande bouw)

 • Het inventariseren en plannen van uit te voeren acties voorafgaand aan de verhuizing
 • Het inventariseren van de gewenste aansluitingen van nutsbedrijven en zorg dragen voor tijdige beschikbaarheid
 • Planning en coördinatie van de daadwerkelijke verhuizing inclusief de daarbij behorende acties.

 

Onderhoud en renovatie:

 • Inspectie van gebouwen voor het vaststellen van de staat van onderhoud op bouwkundig en installatietechnisch gebied
 • Inventarisatie van aanwezige onderhoudscontracten en controle op de naleving daarvan
 • Het opstellen van meerjaren onderhoudsplanning inclusief budgettering
 • Coördinatie van de uitvoering van het onderhoud in het algemeen

 

 

Resume:

 

Wij zijn er om u te ontzorgen, uw plannen, wensen en ideeën voor uw woning, bedrijf of instelling vorm te geven en te realiseren als onafhankelijk intermediair.

 

Grotendeels kunnen wij dat zelf. Voor specifiek advies werken wij met deskundige ketenpartners. Gezamenlijk houden wij ons bezig en kunnen wij u van dienst zijn met:

 

3D, aansturen, adviseren, analyseren, bancair advies, begeleiden, beheersen, beheren, bemiddelen, besluiten, bestek, bestemmingsplannen, bewaken, BIM methodiek, bouwbesluit, bouwen in eigen beheer, budgetteren, calculeren, coachen, communiceren, controleren, construeren, continuïteit, contractmanagement, coördineren, creëren, delen, denken, directievoering, deskundig, doen, economisch, eenvoud, e-mailen, enerveren, faciliteren, factureren, financieel advies, fiscaal advies, flexibiliteit, garanties, genieten, geven, gunnen. haalbaarheid, herstructureren, informatie delen, initiatief nemen, installatie advies, integriteit, Intermediair, implementeren, initiëren, inspireren, integreren, inzichtelijk maken, ja zeggen, juridische consequenties, juridische stappen, kaders scheppen, klankborden, kwaliteit, ketenpartners, kosten, knopen doorhakken, kwalificeren, lachen, laten, leren, managen, meedenken, meten, motiveren, notuleren, netwerken, onafhankelijk, ondernemen, ondersteunen, ontplooien, ontwerpen, ontwikkelen, ontzorgen, opleveren, oplossen, optimaliseren, organiseren, overleggen, plezier hebben, presteren, proces- en projectmanagement, professionaliseren, quitte spelen, ramen, realiseren, regisseren, rekenen, samenwerken, specialiseren, stichten, stimuleren, sturen, terugkoppelen, toetsen, trainen, transparant, triggeren, uitgangspunten, uitvoeren, verantwoorden, verbinden, vergunningen, verhelderen, vernieuwen, verscherpen, vertrouwen, voorbereiden, voortgang, waarderen, zekerheid, zelfstandig, werken, zoeken en pas tevreden naar bed gaan als u gerust kunt gaan slapen.